Levensbeelden van de heiligen en zaligen


24 mei
Heilige Hermann-Joseph, * rond 1150, † waarschijnlijk 4 april 1241

De uit Keulen stammende Hermann trad al als jeugdiger rond 1162 het premonstratenzerklooster Steinfeld binnen en werd voor studies naar Mariengaarde in Friesland gestuurd. Na de priesterwijding droeg men de grote mariavereerder naast de geestelijke zorg voor zustersgemeenschappen de dienst in de sakristie en in het refectorium van de abdij op. Bij de vervulling van deze opgaven ontwikkelde hij een buitengewoon innerlijk leven en ontving mystieke genaden. Hermann, bewonderd vanwege zijn visioenen en exstasen, maar ook bespot en door ziekte gekweld, ontving in een mystieke huwelijkssluiting door Maria de bijnaam „Joseph“. De koorheer uit Steinfeld schreef meerdere hymnen ter ere van de Moeder Gods, een kommentaar op het Hooglied en gedichten over de hl. Ursula met haar gezellinnen - alles in een gevoelvolle stijl, die in hem een waarlijk dichterlijk talent liet zien. Hermann-Joseph is een van de eersten, die uitdrukkelijk het Heilig Hart van Jesus vereerden en wel in een autentieke mystiek, die haar wortels heeft in de Hl. Schrift. Bereidvaardig tot boetedoening, deemoedig en met een diepe spiritualiteit gekroond, roemde men zijn vaardigheid bij het herstellen en repareren van uurwerken. In de vastentijd 1241 bezocht de hoog bejaarde het nabij gelegen cistercienserinnenklooster Hoven bij Zülpich, waar hij op een donderdag in de paasweek (vermoedelijk op 4 april 1241) stierf.

Relikwiën: Steinfeld
Bevestiging van de cultus: 22 januari / 8 maart 1728 door Benedictus XIII
en 11 augustus 1958 door Pius XII
Ikonographie: als premonstratenzer met Maria en het Kindje Jesus, met appel, lelie, kelk uit rozen, kelk, sleutel en schrijfgerei, als kind het Kindje Jesus een appel aanrijkend, bij de “mystieke verloving” met Maria (met overgave van een ring), bij een visioen met het Hl. Hart.

God, onze Vader, geef dat wij naar het voorbeeld van de heilige Herman-Jozef de kinderlijke eenvoud van het Evangelie mogen verwerven en het Rijk der hemelen mogen binnengaan. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.