Causa Petrus-Adrianus Toulorge


Gebed voor zaligverklaring

Heer, onze God, Gij hebt Uw Dienaar Petrus-Adrianus Toulorge de kracht verleend, midden in de beproevingen trouw te blijven aan het geloof, aan de Kerk, aan de Paus, aan zijn Orde en zijn vaderland. Liever dan ten koste van een leugen de vrijheid te verkrijgen, verkoos hij, zijn leven te offeren voor de waarheid en zo het eeuwig leven te verwerven en deelgenoot te worden aan Uw glorie. Gij hebt hem in die mate met Uw liefde uitgerust, dat hij zijn beulen vergiffenis schonk alvorens zijn ziel in Uw handen te leggen.
Verleen, Heer God, Uw Dienaar Petrus-Adrianus te verheerlijken en schenk mij op zijn voorspraak de gunsten ..., die ik vertrouwvol afsmeek. Door Christus, Onze Heer. Amen.